ឧកញ៉ា នួន រិទ្ធី ៖ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានគួរគិតគូរឱ្យស៊ីជម្រៅទៅលើតម្រូវការអតិថិជនមុនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តន៍គម្រោង

ភ្នំពេញ ៖ ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានសកម្មភាព និងមានកំណើនចំនួនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍កើនឡើង ប៉ុន្តែគម្រោងវិនិយោគខ្លះក៏ទទួលបានជោគជ័យ ហើយ…