ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ទនៈ Total ត្រៀមប្តូរឈ្មោះងាកទៅរកថាមពលកកើតឡើងវិញ

ក្រុមហ៊ុនហ្គាស និងប្រេងឥន្ទនៈដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសបារាំង Total បានត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្តូរស្លាកយីហោទៅជា TotalEnergies វិញដើម្បី​អាច​ឲ្យប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនចាប់ផ្តើមងាកទៅផ្តោត