សិល្បៈ និងរចនារូបល្ខោនខោលលើអាវជួយលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរ កំពុងមានភាពស្ញប់ស្ញែង 

នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌ខ្មែរមានច្រើនទម្រង់ ច្រើនបែបបទ ច្រើនយ៉ាង ជាក់ស្ដែងដូចជាល្ខោនខោលខ្មែរដែលបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះមានរចនាបទគួរឱ្យទាក់ទាញ និងទទួលបានការ…