កម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេស ១៦ មានល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្វាហាប់ជាងគេលើពិភពលោក

ភ្នំពេញ ៖ ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង ១៦ ដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣…