ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសដាំល្មុត ដែលអាចប្រមូលផលបាន ១០០គីឡូក្រាមក្នុងមួយដើម

ល្មុត គឺជាផ្លែឈើធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ទើបមនុស្សម្នាចូលចិត្តទទួលទាន។ មកដឹងពីបច្ចេកទេសដាំល្មុត ចំណេញពេល និងអាចទទួលបានផលច្រើន