ល្ហុងហូឡែន ឱ្យផលខួបប្រាំងខួបវស្សា និងមានទីផ្សារខ្ពស់

ល្ហុងហូឡែន ជាពូជល្ហុងមួយប្រភេទគេនិយមដាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ហើយវាក៏ជាប្រភេទកសិផលដែលមនុស្សភាគច្រើននិយមទទួលទាន ងាយស្រួលដាំ និងមានសាច់ក្រាស់ល្អ