ដំណើរទស្សនៈកិច្ចរបស់សម្តេចធិបតីនៅបរទេស គឺកៀរគរវិនិយោគិន ដើម្បីការវិនិយោគនៅកម្ពុជា

សម្តេចធិបតីបានថ្លែងថា វត្តមានរបស់សម្តេចនៅក្រៅប្រទេស ជាការទាក់ទាញវិនិយោគិន ដើម្បីមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា ជាពិសេសក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកតែម្ដង