រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួ​ងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម ​និងសំណង់ ​បង្ហាញពីអត្ថប្រយោជន៍​នៃការ​ចុះបញ្ជី​ដីធ្លី​

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​រៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់​ បានបញ្ជាក់ពីអត្ថប្រយោជន៍​នៃការ​បញ្ជី​ដីធ្លីដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និងសេដ្ឋកិច្ច សង្គមជាតិ