និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និង ADB សហការគ្នាបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងពីសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព

និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការរៀបចំសិក្ខាសាលា ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍ និងការវាយតម្លៃឥទ្ធិពលអាកាសធាតុសម្រាប់សញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព”

អង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសគាំទ្រក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណបៃតងនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) គណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (ESCAP) និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍បៃតងសាកល…

ន.ម.ក. និង ADB ជំរុញដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព និងកាលានុវត្តភាពសម្រាប់កម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា (ន.ម.ក.) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានសហការគ្នារៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដំណើរការនៃការបោះផ្សាយសញ្ញាបណ្ណនិរន្តរភាព…