សិប្បកម្មកែច្នៃត្រឡោកដូងជាសម្ភារប្រើប្រាស់ ស្អាតប្លែក និងទាក់ទាញ​

សិប្បកម្មមួយកំពុងកែច្នៃត្រឡោកដូងជាសម្ភារប្រើប្រាស់អស់ជាង ២០ឆ្នាំមកហើយ ដែលបច្ចុប្បន្នក៏នៅតែមានភាពនិយម និងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជនឥតដាច់