ក្រុមហ៊ុន​ជាតិ​-អន្តរជាតិ​ជិត៨០ និង​សម្ភារៈសំណង់​ជាង ​២០០០​ប្រភេទ​ចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍​ឧស្សាហកម្ម​សំណង់​ឆ្នាំ២០២២​

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិចំនួន៧៩ និងមានសម្ភារៈប្រមាណ ២ ០០០ ប្រភេទបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជា-អន្តរជាតិឆ្នាំ២០២២ បន្ទាប់…

រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់បានជិត ១ ៣០០លានដុល្លារ

ភ្នំពេញៈ ក្នុងឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជាបានប្រមូលពន្ធពីសម្ភារៈសំណង់ និងកម្រៃផ្សេងៗ បានចំនួន ៣២១,៦ ពាន់លានរៀលស្មើនឹង…