កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាចំនួន ៣ ដែលអាចជួយមនុស្សសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Weforum បានរាយការណ៍ថា បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺជារឿងមួយដែលជៀសមិនរួចទេ ហើយមនុស្សត្រូវរៀនរស់នៅជាមួយផលប៉ះពាល់…