សម្តេចធិបតីផ្តល់អនុសាសន៍ចំនួន៥ សម្រាប់ចូលរួមអនុវត្តន៍វិស័យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

សម្តេចធិបតីលើកឡើងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងជំរុញការចូលរួមវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍​ឱ្យរឹងមាំព្រោះជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្រឈានទៅសម្រេចចក្ខុវិស័យកម្ពុជា