ការប្រមូលផលត្រីរបស់ប្រជានេសាទសម្រាប់ធ្វើប្រហុក ផ្អក អាចសម្បូរខ្លាំងរហូតថ្ងៃទី២១ ខែមករាឆ្នាំ២០២៤

ផលត្រីនៅដាយត្រីលេខ១៥ ទទួលបានទិន្នផលជាមធ្យមមានចំនួនប្រមាណ ៥០០គ.ក្រ/១ដាយធ្វើឱ្យប្រជានេសាទបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយរំពឹងថាការប្រមូលផលត្រីខ្នើតទី២