វេទិកាស្វាយចន្ទីជំរុញអ្នកពាក់ព័ន្ធឱ្យផ្សព្វផ្សាយពីសក្កានុពលស្វាយចន្ទីកម្ពុជា និងពង្រីកទីផ្សារឱ្យកាន់ទូលាយ

វេទិកាស្វាយចន្ទី ក្រោមមូលបទ«យើងរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយសក្ដានុពលស្វាយចន្ទីកម្ពុជា»ជំរុញផ្សព្វផ្សាយសក្កានុពលស្វាយចន្ទីកម្ពុជាឱ្យទូលាយ ដើម្បីបម្រើទីផ្សារ