កម្ពុជា​ត្រូវការ​អំបិល​ចន្លោះ ៧-១០ ​ម៉ឺន​តោន​ ដើម្បី​បំពេញតម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ក្នុងស្រុក

រាជដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឱ្យកសិករផលិតអំបិល ព្រមទាំងគាំទ្រដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតកម្មអំបិល ព្រោះអំបិលដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងនាមជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រ