សាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការសម្រេចលុបការបង់ភាស៊ីសម្រាប់លក់ដូរតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អីគ្រប់ប្រភេទ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសេចក្ដីណែនាំ ស្តីពីការមិនប្រមូល ចំណូល ភាស៊ី និងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗ ចំពោះការលក់ដូរតាមកញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី និងការលក់ដូរចល័ត