បារាំង ប្រកាសផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកា២០០លានអឺរ៉ូ សម្រាប់វិស័យថាមពល បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត

បារាំងប្រកាសថា និងផ្តល់កញ្ចប់ថវិកា២០០លានអឺរ៉ូដល់កម្ពុជា ដើម្បីជួយវិស័យបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ វិស័យថាមពល និងប្រព្រឹត្តកម្មទឹកស្អាត