កម្ពុជាទទួលបានចំណូលថ្នាក់ជាតិប្រមាណ ៤ ៦០០លានដុល្លារត្រឹមរយៈពេល៩ខែ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញថា រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ ការអនុវត្តចំណូលក្នុងប្រទេសសរុបថ្នាក់ជាតិសម្រេចបានចំនួន…