មុននឹងសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ត្រូវសួរសំណួរចំនួន ៧ ចំពោះខ្លួនឯងសិន

ភ្នំពេញ ៖ ការដែលធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្ម មើលហាក់ដូចជាឡូយខ្លាំងណាស់ ដែលអ្នកអាចមានសិទ្ធិសម្រេចចិត្តលើអ្វីមួយ ហើយបើការរកស៊ីរលូនទៅមុខល្អ អ្នកនឹងមានឱកាសចំណេញបាន…