ឆ្នាំ២០២៤ ចំណូលប្រជាជនម្នាក់រំពឹងកើនដល់ ២០៧១ដុល្លារ ខណៈ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារំពឹងថា សម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦.៦%

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នឹងបន្តនិន្នាការកើនឡើង ដោយរំពឹងថា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤ សម្រេចបានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៦.៦%, ផ.ស.ស សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ ត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងដល់ ២ ០៧១ ដុល្លារ