ការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០២៣ អាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៦៧ម៉ឺនតោន ស្មើនឹង៩៥% នៃផែនការ

ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាម្រាប់ឆ្នាំ​២០២៣ នឹងកើនឡើងប្រមាណពី​៥ទៅ​១០ ​ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញបានកើនឡើងប្រហែល ៦៧០.០០០ តោនដែលស្មើនឹង៩៥ ភាគរយ