ឆ្នាំ២០២៣ ដំណាំកសិកម្មកម្ពុជាសម្រេចបានជិត ៣៧លានតោន កើនឡើងប្រមាណ ៦%

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកសិកម្ម បានថ្លែងថា ឆ្នាំ២០២៣ កម្ពុជាផលិតដំណាំកសិកម្មសម្រេចបានចំនួន ៣៦,៨១លានតោន កើនឡើងប្រមាណ ៦% ធៀបឆ្នាំ២០២២