រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុង និងបំណែកសាច់បង្កក ខណៈអ្នកចិញ្ចឹមសង្ឃឹម ទទួលបានថ្លៃដើមផលិតកើនឡើង

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្អាកការនាំចូលគ្រឿងក្នុងបំណែកសាច់បង្កកបណ្តោះអាសន្នរយៈពេល៦ខែ