ឆ្នាំ២០២៣ ការនាំចេញ​ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​ ​ស្បែកជើង​​ និង​ផលិតផល​ធ្វើដំណើរ​មានតម្លៃ ១១,១២ ពាន់លានដុល្លារ

នៅឆ្នាំ២០២៣ ការនាំចេញ​ស​ម្លៀ​ក​បំពាក់​ ​ស្បែកជើង​​ និងផលិតផល​ធ្វើដំណើររបស់កម្ពុជា ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានតម្លៃ ១១,១២ ពាន់លានដុល្លារអាម៉េរិក