ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ សហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រៀបចំចលនាសម្អាតបរិស្ថាន ដើម្បីចូលរួមទិវាសម្អាតពិភពលោកឆ្ពោះទៅកាន់ «កម្ពុជាស្អាត កម្ពុជាបៃតង»

ក្រុមហ៊ុន ខេមប្រ៊ូវ រួមជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត ក្រសួងទេសចរណ៍ ក្រសួងបរិស្ថាន រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា…