មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ៖ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តងើបឡើងវិញល្អប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ និង២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) ទោះបីជាមានបញ្ហាប្រឈមនានាពីកត្តាខាងក្រៅក៏ដោយ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងបន្តងើបឡើងវិញល្អប្រសើរនាឆ្…

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើនៅកម្ពុជាបានទទួលប្រាក់បញ្ញើសរុបចំនួនជិត ៥ ពាន់លានដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា គិតត្រឹមត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ នេះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំង៥ បានទទួលប្រាក់បញ្ញើ…

សមាគមហិរញ្ញវត្ថុ ៣ ប្រាប់ឱ្យប្រជាជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះក្រុមហ៊ុន PAYEER ទាក់ទងនឹងការជួញដូរលើរូបិយវត្ថុគ្រីបតូ

ភ្នំពេញ ៖ សមាគមហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣ បានបដិសេធចំពោះការផ្សព្វផ្សាយថា ក្រុមហ៊ុន PAYEER សហការជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាមួយចំនួនក្នុងការទូទាត់…

អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថាធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំ២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ អត្រាអតិផរណានៅកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថាធ្លាក់ចុះ និងស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបានជាមួយនឹងស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀបនឹងដុល្លារ…

កម្ពុជាប្រកាន់យកឆន្ទៈប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ) សហការជាមួយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF) និងក្រោមការគាំទ្រថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បានរៀបចំសិក្ខា…