ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថ្មីមួយទៀត ចង់វិនិយោគសូត្រនៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថ្មីមួយទៀតមានឈ្មោះថា iL BRiLLE បានបង្ហាញពីមហិច្ឆិតារបស់ខ្លួនក្នុងការបណ្តាក់ទុនចូលមកវិនិយោគផ្នែកទីផ្សារសូត្រនៅកម្ពុជា បន្ទាប់ពីអ្នកជំនាញ…