ហេតុផលសំខាន់ៗទាំង៨ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនត្រូវការសេវាសវនកម្មផ្ទៃក្រៅ (External Audit)

អ្នកជំនាញផ្នែកគណនេយ្យការ និងសវនករឯករាជ្យ បានលើកឡើងពីហេតុផលសំខាន់ៗចំនួន៨ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនចាំចាច់ត្រូវការប្រើសេវាសវនកម្មផ្ទៃក្រៅ (External

ស្វែងយល់ពីនិយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្មកម្ពុជា

និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារក្នុងការគ្រប់គ្រង អភិវឌ្ឍវិស័យនិងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្មនៅកម្ពុជា