ហេតុផលសំខាន់ៗទាំង៨ ដែលម្ចាស់អាជីវកម្ម និងក្រុមហ៊ុនត្រូវការសេវាសវនកម្មឯករាជ្យ

ភ្នំពេញ ៖ ដូចលោកអ្នកបានដឹងខ្លះៗរួចមកហើយថា ទាំងប្រភេទអាជីវកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រួសារ ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលមានប្រព័ន្ធស្ដង់ដារ (មិនត្រឹមតែសាជីវកម្មធំៗប៉ុណ្ណោះទេ) បាន និងកំពុងមើល…