ក្រសួងដែនដីបានចុះបញ្ជីផ្ទេរសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែកឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេសចំនួន ៨ ១៣៤បណ្ណ

ភ្នំពេញ ៖ ខណៈដែលទីផ្សារលំនៅដ្ឋានក្នុងអគារសហកម្មសិទ្ធិ ឬហៅថា ខុនដូ នៅកម្ពុជា បាន និងកំពុងងាកទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញក្រោយជួបវិបត្តិអស់រយៈពេលជិត២ឆ្នាំ គិតរហូតមទ…