ក្រសួងទេសចរណ៍ និងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប សហការរួមគ្នាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ និងការផ្សព្វផ្សាយ ជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍

ក្រសួងទេសចរណ៍ និងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជា បានឯកភាពគ្នាផ្ដោតលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសំដៅជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍