សហគមន៍ទឹកឃ្មុំព្រៃកំពុងត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្ត និងមានការគាំទ្រច្រើន

ភ្នំពេញ៖ សហគមន៍ទឹកឃ្មុំព្រៃ ត្រូវបានសាធារណជន ក៏ដូចជាអាជីវករលក់រាយក្នុងស្រុកលើកទឹកចិត្តក្នុងការអនុវត្តក៏ដូចជាធានាគុណភាពទឹកឃ្មុំ រាប់ចាប់ពីការប្រមូល ការគ្រប់គ្រង…