សហគមន៍កសិកម្មកំពុងជំរុញដំណាំបន្លែសុវត្ថិភាព ខណៈតម្រូវការទីផ្សារមានកំណើន

សហគមន៍កសិកម្មមួយ បាននឹងកំពុងជំរុញអនុវិស័យដំណាំរួមមានការដាំបន្លែសុវត្ថិភាព និងដំណាំជាច្រើនមុខ ដោយមានការធានាអំពីគុណភាព សុវត្ថិភាព មិនបះពាល់សុខភាពអ្នកទទួលទាន

សហគមន៍កសិកម្មមួយ រកចំណូលបានជាមធ្យម ៨លានរៀល​ក្នុងមួយខែ

កំពង់ឆ្នាំង ៖ សហគមន៍កសិកម្មទឹកហូតមានជ័យក្ដីសង្ឃឹម ជាសហគមន៍មួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសហគមន៍គំរូ ដោយសារសហគមន៍មួយនេះ…