ការធ្វើស្រែតាមរបៀប« សមកាលកម្ម »ជាជំហានក្នុងការកសាងសហគមន៍កសិកម្មទំនើប

ការធ្វើស្រែតាមរបៀប« សមកាលកម្ម »ជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការកសាងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្ម ៖ សហគមន៍កសិកម្មទំនើប បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជន

សហគមន៍កសិកម្មទំនើប គឺជាគោលនយោបាយដែលក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និង នេសាទ ត្រូវជំរុញដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូល និង លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាជន ។

សហគមន៍កសិកម្មទំនើប ៖ ការរួមគ្នាចងក្រងជាសហគមន៍ គឺដើម្បីរួមគ្នាអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មបានលើកឡើងពីការរួមគ្នាចងក្រងជា«សហគមន៍កសិកម្មទំនើប» ប្រៀបបានទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នាទៅជាចង្កឹះមួយបាច់ធំ ដែលមានភាពរឹងមាំ

សហគមន៍កសិកម្មទំនើបជួយកសិករលើការកាត់បន្ថយចំណាយទុន បំណុល បង្កើនទិន្នផល និងទីផ្សារ

សហគមន៍កសិកម្មទំនើប នឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន​របស់កសិករដូចជាការកាត់បន្ថយការចំណាយទុន បំណុល ជួយបង្កើនទិន្នផល និងពង្រីកទីផ្សារ