ប្រជាពលរដ្ឋកំពង់ភ្លុក ៣០ភាគរយ ប្រកបរបរនេសាទ, ៥០ភាគរយប្រកបរបរទេសចរណ៍ និង ២០ % ជាអ្នកលក់ដូរ-ជួសជុលកាណូត

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់កំពង់ភ្លុក ខេត្តសៀមរាប ៣០ភាគរយប្រកបរបរនេសាទ, ៥០ភាគរយប្រកបរបរទេសចរណ៍ និង​២០​ភាគរយជាអ្នកលក់ដូរ និង ជាអ្នកជួសជុលទូក កាណូត ។