ក្រសួងទេសចរណ៍ជំរុញការប្រើប្រាស់ឌីជីថលដើម្បីបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទន្លេមេគង្គ

ព្រោះតែការផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកទេសចរដែលបានទៅដល់តំបន់សហគមន៍កោះហាន បានធ្វើឱ្យប្រជាជនផ្សេងទៀតមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងពីតំបន់ទេសចរណ៍នេះ