សហគមន៍ធុរកិច្ចកម្ពុជា និងសហគមន៍ធុរកិច្ចជប៉ុន ចាប់ដៃគ្នាបង្កើន និងជំរុញការវិនិយោគ

សហគមន៍ធុរកិច្ចកម្ពុជានិងសហគមន៍ធុរកិច្ចជប៉ុន ចាប់ដៃគ្នាបង្កើននិងជំរុញការវិនិយោគទុន ផ្សាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឱ្យកាន់តែស្អិតល្មួតបន្ថែមមួយកម្រិតទៀត។