ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍កំពង់ភ្លុក អ៊ុំទូករកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ និងបញ្ជូនកូនៗឱ្យចូលសាលារៀន​

សហគមន៍ទេសចរណ៍កំពង់ភ្លុក ដែលមានចំងាយ ៣៥គីឡូម៉ែត្រទីក្រុងសៀមរាប ដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃទឹកនៃបឹងទន្លេសាប ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៣