សហគ្រាសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍អាចស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់៦០ម៉ឺនដុល្លារក្នុងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ៦.៥០%

សហគ្រាសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ អាចស្នើសុំហិរញ្ញប្បទានរហូតដល់៦០ម៉ឺនដុល្លារអាម៉េរិកក្នុងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ៦.៥០%ប៉ុណ្ណោះ