ចិនចុះឈ្មោះសហគ្រាសកើតថ្មីវិនិយោគដោយបរទេសប្រមាណ ២៣ ០០០ ក្នុងឆមាសដំបូង

នៅក្នុងឆមាសដំបូងនៃឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋាភិបាលចិនបានចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសថ្មីដែលវិនិយោគដោយបរទេសមានចំនួន ២៣ ០០០ ដែលផ្តល់ឱកាសការងារប្រមាណ ៣៨០ ០០០កន្លែង