«ឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម និងជំនាញឌីជីថលទូទាំងអាស៊ាន» ជាប្រធានបទមួយដែលត្រូវបានជជែកនៅក្នុងមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានទី៧

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចពិភាក្សាទី២នៃកម្មវិធីក្នុងមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន សម្រាប់ថ្ងៃទី១ ត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទ «ឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម…