ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ផ្ដល់ឥណទានសរុបប្រមាណ៥០០លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល៣ឆ្នាំ

រយៈពេល៣ឆ្នាំ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និង មធ្យមកម្ពុជា បានផ្ដល់ឥណទានសរុបប្រមាណ​៥០០​លានដុល្លារអាមេរិកដល់សហគ្រាសគោលដៅក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ។