សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និងមធ្យម ជាកម្លាំងចលករជំរុញនវានុវត្តន៍ ការងារ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ផ្គត់ផ្គង់ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម

សហគ្រាសធុនមីក្រូ តូច និង មធ្យម (SMEs) ជាកម្លាំងចលករជំរុញនវានុវត្តន៍ ការងារ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងការផ្គត់ផ្គង់ខ្សែច្រវ៉ាក់ផលិតកម្ម