សហគ្រាសក្នុងស្រុកចំនួន ១៧ ទទួលបានជំនួយ ៥០ម៉ឺនដុល្លារ ពីកម្មវិធី VCIS ការគាំទ្រការផលិត និងកែច្នៃផលិតផលនេសាទ

ភ្នំពេញ៖ ជំនួយមូលនិធិចំនួន ៥០០ ០០០ដុល្លារ ដែលជាកញ្ចប់វិនិយោគពីកម្មវិធី VCIS ត្រូវបានប្រគល់ជូនសហគ្រាសក្នុងស្រុកចំនួន ១៧ ដែលបានបំពេញតាមលក្ខណ្ឌដោយក្នុងនោះមានការ…