គម្រោង ពន្លឿននវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាព បច្ចេកវិទ្យាស្អាតក្នុងធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ត្រូវបានដាក់ដំណើរការ

ភ្នំពេញ ៖ គម្រោង ពន្លឿននវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាព បច្ចេកវិទ្យាស្អាតក្នុងធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា (Global Cleantech Innovation Programme: Accelerating Cleantech…

រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព គាំទ្រសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងធុរកិច្ចថ្មី

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន និងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញ និងលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាព គាំទ្រដល់វិស័យសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម (SMEs) និងធុរកិច្ចថ្មី…

ក្រសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការអុកស្វាម រួមគ្នារៀបចំវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្តីពី«ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន»

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការអុកស្វាម បានរួមគ្នារៀបចំវេទិកាថ្នាក់ជាតិស្តីអំពី «ការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពរបស់ស្រ្តីនៅតំបន់អាស៊ាន តាមរយៈគោល…

សហគ្រិនភាព ៖ មុននឹងបើកអាជីវកម្ម ត្រូវមានភាពរឹងមាំក្នុងការប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ

ភ្នំពេញ ៖ ជាការពិតណាស់ ការបង្កើតអាជីវកម្មអ្វីមួយមិនមែនជារឿងពិបាកធ្វើនោះទេ ប៉ុន្តែក្រោយពេលបង្កើត ហើយគ្រប់គ្រងពង្រឹង និងពង្រីកឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើន និងមានភាពរឹងមាំជានិរត្ត…

តោះ! មកស្វែងយល់ពីរបៀបចូលរួម និងទទួលបានគម្រោងកញ្ចប់ជំនួយសហគ្រិនខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ កញ្ចប់ជំនួយសហគ្រិនខ្មែរឆ្នាំ២០២២ ដែលជាយន្តការមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រ គាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម និងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មី…

ទទួលយកចំណេះដឹង និងសិក្សាជំនាញបន្ថែមពីកម្មវិធីសន្និសីទសហគ្រិនកសិកម្មកម្ពុជា

ក្រុមការងារកម្មវិធី Entrepreneur Square នៃសភាយុវពាណិជ្ជករអន្តរជាតិកម្ពុជា សាខាភ្នំពេញ នៅ នឹងរៀបចំសន្និសីទសហគ្រិនកសិកម្មកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ខៃកក្កដា…

អ្នកជំនាញលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមដែលនាំឲ្យវិស័យ SME នៅកម្ពុជាមិនទាន់ជោគជ័យ

បច្ចុប្បន្ន វិស័យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) នៅកម្ពុជាកំពុងជួបបញ្ហាជាច្រើន ទាំងកត្តាទីផ្សារក្នុងស្រុក និងការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយមិនភាពស្មោះត្រង់……..