បណ្តាសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ជាច្រើនពីមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ានលើកទី៧

ភ្នំពេញ ៖ ជាមួយនឹងកិច្ចដំណើរការយ៉ាងរលូនរបស់កម្មវិធីមហោស្រពសហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន ឆ្នាំ២០២២ នាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ មានកិច្ចពិភាក្សា…

សហគ្រិនវ័យក្មេងអាស៊ាន ៖ ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគឺសំខាន់ណាស់ ដើម្បីឈានទៅទទួលកម្ចីបានសម្រាប់អាជីវកម្ម

ភ្នំពេញ ៖ នាឱកាសកិច្ចពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទ «ផលវិបាកនៃការទទួលបានកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម» ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី១២ វិច្ឆិកា…