សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជាដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានទំហំ ៣០ លានដុល្លារសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី

ភ្នំពេញ ៖ សាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា (CGCC) ប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការនូវ “គម្រោងធានាឥណទានសម្រាប់សហគ្រិនស្ត្រី” ក្នុងទំហំសរុប ៣០ លានដុល្លារ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា…

សហគ្រិនជាស្រ្តីទទួលបានការគាំទ្រពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣

សមាគមធំៗចំនួន៣បានចូលរួមចំណែកគាំទ្រដល់ផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីហិរញ្ញវត្ថុ លើកកម្ពស់ផ្នែកឥណទាន….