កម្ពុជា-អាមេរិក កំណត់វិស័យសក្តានុពលឆ្ពោះទៅរកផលប្រយោជន៍រួមនៃប្រជាជនទាំងពីរ

កម្ពុជា-សហរដ្ឋអាមេរិក បាន និងកំពុងខិតខំរួមគ្នា កំណត់វិស័យសក្តានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិរួមគ្នា

មជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានដាក់សម្ពោធឱ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលហើយ ខណៈមជ្ឈមណ្ឌលនេះនឹងចែករំលែក…