សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ សន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន៦៦លានដុល្លារដល់កម្ពុជា សម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ

អាល្លឺម៉ង់ បានសន្យាផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងចំនួនប្រមាណ៦៦លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច និងការអភិវឌ្ឍ